Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

wtorek, 30 sierpień 2011

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest realizowany w latach 2007-2013 na terenie całego kraju. Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu, opisanych w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych.

Wszystkie działania wdrażane w ramach PROW 2007-2013 są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Łączna kwota środków na PROW 2007-2013 to około 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro pochodzi z budżetu Unii Europejskiej (EFRROW), a około 4 mld euro stanowić będą krajowe środki publiczne.

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie:

  • Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
  • Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
  • Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
  • Oś 4: Leader.


Powyższe kierunki wsparcia w pełni odzwierciedlają potrzeby Polski w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ustanawiają podstawowe sfery, wokół których zostałyzaprogramowane szczegółowe instrumenty wsparcia. Samorządom Województw zostało powierzone wdrażanie trzech działania w ramach osi 1 i 3 oraz trzech działań w ramach osi 4 Leader:

  • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa
  • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
  • Odnowa i rozwój wsi
  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
  • Wdrażanie projektów współpracy
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Strona intermnetowa PROW 2007-2013 na Warmii i Mazurach

 źródło - www.wrota.warmia.mazury.pl