RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013

wtorek, 30 sierpień 2011

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 (RPO WiM) przygotowany został na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.Krajową podstawę prawną dla opracowania, wdrażania i realizacji Programu stanowi ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658).

 

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dn. 30 stycznia br. zaakceptował projekt RPO WiM uchwałą nr 6/52/07/III. Program uzyskał akceptację Rady Ministrów i przesłany został 2 marca 2007 r. - przez system informatyczny SFC 2007 - Komisji Europejskiej celem rozpoczęcia procesu negocjacji. Ostatecznie dokument został przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 14 listopada 2007 r. w związku z decyzją nr K(2007)4624 Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „konwergencja” dla regionu warmińsko – mazurskiego w Polsce.

 

Warto wiedzieć, że do realizacji programu powołany zostały dwie Instytucje Pośredniczące: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Instytucja Pośrednicząca oraz Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia. WFOŚIGW odpowiada za wdrażanie osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze, natomiast WMARR pośredniczy we wdrażaniu poddziałań 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.9 dla osi priorytetowej Przedsiębiorczość w województwie warmińsko-mazurskim.

 

W ramach RPO WiM 2007-2013 Gmina Stawiguda jako Partner bierze udział w projekcie"Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim" - szczegóły- kliknij tutaj

źródło: W-MARR S.A. w Olsztynie
Więcej informacji: www.rpo.warmia.mazury.pl